ПРОТОКОЛИ ОТ КЛИНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ НА ПРЕПАРАТИТЕ “БОРАЛИН” И ДР. ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛИ ОТ КЛИНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ НА ПРЕПАРАТИТЕ “БОРАЛИН” И ДР. ДОКУМЕНТИ

30 юни 2017
 1. Доклад от 16.05.1984 г. от ст.н.с. д-р Ото Злата-

рев – консултант при Дома на здравните работници в

София.

 1. Молба, подадена на 05.09.1988 г. от Борис Д. Ни-

колов и д-р Ото Златарев до началника на поделение

22420 за експериментиране на “Средство за лечение

на спондилоартрози и дископатии и метод за неговото

получаване” и “Средство за лечение на пресни и стари

рани, изгаряния, хрема, грип и др.”

 1. Заповед №279 от 6.10.1988 г. за експериментиране

на предложения за изобретения рег. №72565/02121985

г. и рег. №82552 от 06.01.1988 г. на началника на по-

деление 22420

 1. Заповед №190 от 22.08.1989 г. на началника на

поделение 22420 за провеждане на изпитания за канце-

рогенност, токсичност и алергичност.

 1. Писмо №4928 от 06.10.1988 г. на началника на

поделение 22420 до Б. Николов за приемане предло-

женията за изобретения рег. №72565 от 02.12.1985 г.

и №82552 от 06.01.1988 г. във ВМА удостоверяващо,

че предложенията се одобряват за експериментиране.

 1. Писмо №6597 от 05.07.1989 г. на председателя

на централната комисия за експеримента ген.-майор

чл. кор. м.н. проф. д-р Николай Василев до началника

на поделение 22420 на подкомисиите за резултатите

от експериментите.

 1. Протокол А-40 от 14.03.1990 г.на подкомисията

за проведеното лечение на шипове, дископатии, го-

нартрози, коксартрози и др. при ОАМНИИ при ВМА с

членове: полк. д-р И. Балуков, полк. д-р Т. Зафиров и

д-р Н. Маджирова и одобрен от полк. д-р Кунчев.

 1. Протокол от 05.07.1989 г. на подкомисията за

лечение на пресни и акутни рани с председател зам.

н-к ВПХ подп. к.м.н.д-р П. Казанджиев, медсестра

Надежда Сърбова и одобрен от началник направление

ВПХ при ВМА ген.-м-р чл.-кор. д.м.н. проф. д-р Н.

Василев.

 1. Протокол за резултатите от приложение на ле-

карствено средство “Боралин-3” (Б3) против хрема и

грип подписан от полк. д-р Костов и м.с. Димитрова,

издаден на 10.05.1989 г.

 1. Протокол №2 за изследване на остра токсич-

ност на препарат “Боралин-1” (Б1), подписан от н-к

НЕЛВТКФ д-р Дишовски, д-р Е. Александрова и д-р

Съмналиев.

 1. Протокол от 27.12.1989 г. за токсикологично

изследване на препарат “Боралин-3” (Б3), н-к НЕЛ-

ВТКФ ст.н.с. Дишовски и д-р Александрова.

 1. Протокол за изследване на остра токсичност на

препарат “Боралин-4” (Б4), подписан от н-к НЕЛВТ-

КФ д-р Дишовски и изпълнител др. Е. Александрова и

д-р И. Съмналиев.

 1. Протокол №1 за оценка алергизиращото действие

на препарати Б1, Б3 и Б4, подписан от ст.н.с. I ст. д-р

Съмналиев и н.с. к.м.н. К. Младенов на 19.02.1990 г.

 1. Протокол за микробиологично изследване на

лекарственото средство “Боралин-3” (Б3), подписано

от микробиолог д-р М. Бараков на 12.01.1988 г.

 1. Протокол №1 от заседанието на ТИС при поде-

ление 22420 от 14.05.1990 г. за разглеждане на постъ-

пили предложения за изобретения и рационализации.

 1. Протокол за резултатите от лечението на аде-

ном на простатната жлеза и простатити, проведени в

кабинета на лечителя Николов съвместно със ст.н.с.

д-р Ото Златарев през 1993/94 г.

 1. Протокол за проверка влиянието на лекарстве-

но средство “Боралин-1” (Б1), върху формирани хо-

лестеринови плаки и профилактичното му ползване

за недопускане тяхното образуване. През 1993 г. в

ИСУЛ, София, бе проведен експеримент с опитни жи-

вотни – зайци.

 1. Протокол за резултатите от хистологичното

изследване на аорти от зайци на атерогенна диета и

третирани с лекарствено средство “Боралин-1” (Б1)

от 29.06.1994 г.

 1. Удостоверение от Национален център по фито-

терапия и народна медицина № 07 от 22.01.1993 г.,

София, на Борис Николов.

 1. Сертификат за контрол №121314/09.08.2012 на

Столична регионална здравна инспекция, издаден на

продукт “Боралин-3”-гел”.

 1. Протокол за микробиологичен контрол на про-

дукт “Боралин-3”-гел” от 07.08.2012 г.

 1. Протокол за химичен контрол на продукт “Бо-

ралин-3”-гел” от 09.08.2012 г.

 1. Протокол от изпитване №23A/08.03.2017 г.,

извършено от Институт за изследване и развитие на

храните, гр. Пловдив, на продукт “хранителна добав-

ка “Боралин-1”. Подобни сертификати са издадени на

всички артикули от серията.


Откъс от книгата на Николай МОСКОВ „Най-добрите български лечители” (със съкращения) публикувано в www.boralin.eu

прочети още

Кратки рецензии от корицата на третото издание "Растението убиец на холестеролните плаки"

прочети още

Излезе от печат най-новото трето допълнено издание на книгата "Растението убиец на холестеролните плаки" от Борис Николов

прочети още

Откъс от третото издание на книгата "Растението убиец на холестеролните плаки". Част "Анкета" представя интервюта и мнения от социалните мрежи на пациенти, съобщили за благоприятното влияние на препаратите "Боралин" при различни здравословни проблеми.

прочети още

PACKUNGSBEILAGE MIT WEITEREN INFORMATIONEN Boralin ist eine Serie von Nahrungsergänzungsmitteln auf der Basis der Heilpflanze Tribulus terrestris (Erd-Burzeldorn) nach den Rezepturen des bulgarischen Phytotherapeuten Boris Nikolov, die vom Familienunternehmen Boralin EOOD hergestellt wird.

прочети още
BORALIN - product information in English
21 февруари 2018

Series of food additives according to prescription and technology elaborated by the popular healer Boris Nikolov  Herb drinks-concentrates containing natural water extracts for prophylaxis and alleviation of conditions in the following cases:

прочети още

Травяные пищевые добавки по рецептам фитотерапевта Бориса Николова и информация об их применении при различных проблемах со здоровьем

прочети още